Top Search Terms

Search TermSearches% of TotalPageviews / Search
1author_keyword:Antonovici, Gheorghe (1908-?)28.33%0.00
2author_keyword:Carmen Sylva (1843-1916)28.33%0.00
3author_keyword:Chelariu, Traian (1906-1966)28.33%0.00
4author_keyword:Marmeliuc, Dimitrie (1886-1970)28.33%0.00
5author_keyword:Posteuca, Vasile (1912-1972)28.33%0.00
6author_keyword:Roșca, Neculai28.33%0.00
7author_keyword:Sluşanschi, Barbu (1908-1993)28.33%0.00
8author_keyword:Streinul, Mircea (1910-1945)28.33%0.00
9author_keyword:Tcaciuc-Albu, Nicolae (1885-1960)28.33%0.00
10author_keyword:Vesper, Iulian (1908-1986)28.33%0.00

Total

Searches% of TotalPageviews / Search
24100.00%0.00